ทำแผนให้เป็นจริงด้วย Strategy Execution

June 9, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ก่อนที่จะเข้าใจในความสำคัญของ การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติใช้ (Strategy Execution) ทุกคนในองค์กรควรเริ่มต้นที่การทำความเข้าใจในความหมายของกลยุทธ์ (Strategy) ก่อน กลยุทธ์เป็นเหมือน กลวิธีการวางหมากเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพื่อท้ายที่สุดองค์กรจะสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้ การนำกลยุทธ์ไปใช้จริง จึงเหมือนการเดินหมากไปทีละจุด ซึ่งการเดินหมากนี้ ต้องให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเดินทางไปด้วยกัน

 

ดังนั้น เหตุผลที่ Strategy Execution สำคัญมาก เพราะเป็นการนำกลยุทธ์มาทำให้เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งการดำเนินงานตามกลยุทธ์ครอบคลุมมากกว่าแค่คำว่าการดำเนินงานของคนในองค์กร แต่รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมในองค์กรทั้งหมด (Organization Ecosystem) เช่น หลังการกำหนดและสื่อสารกลยุทธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้จริงจำเป็นต้องพิจารณาทั้งโครงสร้างองค์กร การวางแผนอัตรากำลัง การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรจะช่วยสนับสนุนให้ทุกคนขับเคลื่อนไปตามกลยุทธ์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

นอกจากนี้ Strategy Execution ที่ดียังช่วยสร้างการรวมทีม และความเข้าใจร่วมกันในองค์กร การที่ทุกคนในองค์กรมุ่งหน้าไปที่เป้าหมายเดียวกันจะช่วยลดข้อผิดพลาด เป็นตัวสื่อสารภายในองค์กรที่ดี และลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ การปฏิบัติกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความเชื่อมั่นในทีมงาน สร้างความภาคภูมิใจในการทำงาน และเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งสู่การพัฒนาและความสำเร็จ

 

สรุปได้ว่า Strategy Execution มีความสำคัญอย่างมาก และเป็นจุดที่องค์กรควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะหากสามารถคิดกลยุทธ์ที่ดีที่สามารถส่งเสริมการเติบโตขององค์กรได้ แต่กลยุทธ์เหล่านั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริง จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเสียโอกาสต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

#PWG #Pragmaandwillgroup #StrategyExecution

 

 

ติดตามบทความต่อไปที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

  • บทเรียนจากการใช้ Chat GPT ในที่ทำงาน Read More
  • การอบรมและพัฒนาพนักงานแนวใหม่ Read More
  • คุณวันเฉลิม สิริพันธ์ุ ให้สัมภาษณ์กับ BrandAge Online เกี่ยวกับมุมมองผู้บริหารทีม HR ในยุค New Normal Read More
หากมีข้อสงสัยเรื่อง People & Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่