ทำไม Leadership Skill ในอนาคตถึงต้องเปลี่ยนไป และทักษะอะไรที่สำคัญ

May 30, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

จากสถิติของ Science For Work พบว่า การมีความเชื่อมั่นในผู้นำ หรือการมีผู้นำที่มี Leadership ที่ดี สามารถส่งผลต่อ Job Satisfaction ที่สูงขึ้น และมี Commitment ที่สูงขึ้นกับองค์กร

 

ในโลกของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ หรือมี Leadership Skill ที่พร้อมต่ออนาคต นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร

 

 

ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงมีทักษะที่จำเป็นในการนำพาทีมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ในปี 2024 มีอะไรกระทบต่อบทบาท หรือต้องมี Leadership Skill ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

 

บทบาทผู้นำ หรือสิ่งที่ทำให้ Leadership Skill บางส่วนต้องเปลี่ยนไปนั้น เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนไป ผู้นำจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลง เช่น

 

1.การทำงานแบบ New Normal หรือ Hybrid Work Model

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้เร่งให้องค์กรต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่ Hybrid Work Model ผู้นำที่มี Leadership ที่ดี จึงต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการทีมที่กระจายตัวอยู่ในหลายสถานที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

2.การบริหารจัดการ Multi-Generational Team

ในปัจจุบัน คนในองค์กรมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ อายุ เพศ ฯลฯ ซึ่งผู้นำที่มี Leadership ที่ดี ต้องเข้าใจความหลากหลายและความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ และรู้วิธีการจูงใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้สามารถทำงานร่วมกันได้

 

3.การมี Technology ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา

Technology ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผู้นำจึงต้องเรียนรู้วิธีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ด้วยตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทาง Business Landscape เหล่านี้ ผู้นำในอนาคตจึงจำเป็นต้องมี Leadership Skill ที่แตกต่างจากอดีต เพื่อให้สามารถนำพาองค์กรก้าวผ่านความท้าทายต่างๆ ไปได้อย่างราบรื่น และยั่งยืน

 

 

Leadership Skill อะไรที่ผู้นำในอนาคตต้องมี เพื่อนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

  1. Adaptability หรือความสามารถในการปรับตัว

 

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ นั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง จะต้องมีทัศนคติเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

  1. Emotional Intelligence หรือความฉลาดทางอารมณ์

 

ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Intelligence (EQ) นั้นเป็นทักษะที่สำคัญมากสำหรับผู้นำในปัจจุบัน ที่แม้แต่ World Economic Forum เรื่อง Future of Jobs 2023 ก็ยกความสำคัญมาพูดถึง

 

โดยกล่าวว่า คุณภาพของงาน มีความเกี่ยวข้องกับ Emotional Intelligence (EQ) โดยผู้นำที่ดี จะต้องมีลักษณะเหล่านี้

Curiosity, Lifelong Learning, Motivation, และ Self-Awareness

 

  1. Communication หรือทักษะการสื่อสาร

 

การสื่อสารนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถสื่อสารวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างชัดเจน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานผ่านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โดยต้องรู้จักใช้วิธีการที่หลากหลาย ให้เหมาะกับผู้ที่รับสารแต่ละคน

 

  1. ความเข้าใจเทคโนโลยี โดยเฉพาะเรื่อง AI  (Leadership)

 

ในยุคธุรกิจปัจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ผู้ที่มี Leadership ที่ดี ต้องเข้าใจภาพรวมของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ทั้งสามารถนำมาประยุกต์ในการบริหารจัดการองค์กร และเห็นถึงโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

 

ผู้ที่มี Leadership ที่ดี ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรง แต่ต้องรู้ Concept และการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. Change Management หรือ ทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Leadership)

 

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะต้องสื่อสารอย่างชัดเจน สร้าง Motivation วางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ และ Monitor การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับ Leadership Skill ในอนาคต

 

การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในอนาคตนั้น จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานของ Leadership Skill ที่หลากหลาย ทั้งความยืดหยุ่นและการปรับตัว ความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะการสื่อสาร ความเข้าใจเทคโนโลยี และทักษะการบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

ผู้นำที่สามารถพัฒนาและนำทักษะเหล่านี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถนำพาทีมและองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายต่าง ๆ ในธุรกิจปัจจุบัน และประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #HRTheSeriesPWG #Leadership #LeadershipSkill #FutureofWork

 

 

Forbes. (2024). Navigating The Future Of Work And Leadership By Embracing Change And Transformation. สืบค้นจาก Forbes

 

Forbes. (2024). 5 Essential Leadership Skills To Learn In 2024. สืบค้นจาก Forbes

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

  • ความท้าทายของผู้บริหาร งานล้นมือ  จะดูแล Talent อย่างไร (Talent Development For Manager) Read More
  • 5 HR Trends ปี 2024 ที่น่าจับตามองในประเทศไทย  Read More
  • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่