3 บทบาทที่ท้าทายของ HR ในอนาคต

February 15, 2023

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

HR ยุคใหม่ ต้องเป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจให้เป็นจริง

หากพูดถึงบทบาทของ HR หลายๆคนอาจจะนึกถึงตำแหน่งที่ดูแลเรื่องการจ่ายเงินเดือน การรับสมัครพนักงานใหม่เข้าทำงาน หรือการดูแลความสัมพันธ์ของพนักงานในบริษัท แต่หากต้องการให้ HR เข้ามามีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนองค์กรด้วย ตำแหน่ง HR จะต้องเพิ่มบทบาทหน้าที่ และทักษะความสามารถ เพื่อให้ตอบโจทย์บริบทขององค์กร และความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

3 บทบาทของ HR ในอนาคต
  1. Strategist (นักวางแผนกลยุทธ์) 

HR ต้องมีความเข้าใจในบริบทและความเป็นไปขององค์กรและธุรกิจ รวมถึงแผนและทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อสามารถนำมาบูรณาการกับการให้คำแนะนำและวางแผนเรื่องการบริหารคนได้อย่างลงตัว เช่น การกำหนดกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนเพื่อให้สามารถดึงดูด Talent ในตลาดได้ทันต่อความต้องการ หรือการคาดการณ์ความต้องการในตลาดล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ

  1. Marketer (นักการตลาด)

HR ต้องมีความสามารถในการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของพนักงานในองค์กร เปรียบเสมือนนักการตลาดที่ต้องเข้าใจใน Persona ของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้เพื่อให้สามารถออกแบบและกำหนดนโยบายที่มีความปัจเจกบุคคล และสร้างประสบการณ์ในการทำงานและการเดินทางของสายอาชีพได้ตรงจุดกับความต้องการกับบุคลากรนั้นๆ มากที่สุด

  1. Data Analyst (นักวิเคราะห์ข้อมูล)

HR ต้องมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในการกระบวนการจัดการข้อมูลทั้ง Value Chain ในการสนับสนุนแนวโน้มการทำงานแบบ Data-driven ทั้งการเก็บข้อมูล การบริหารจัดการถังข้อมูล การตั้งโจทย์และข้อสันนิษฐาน การออกแบบกระบวนการวิเคราะห์ การนำผลการวิเคราะห์มาประมวลผลนำมาสู่ข้อสรุป Implication ในเชิงธุรกิจ และการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและตรงประเด็น

 

ดังนั้น เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กร องค์กรต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านของ การเปลี่ยนแปลง Reward Strategy การเชื่อมโยงทิศทางขององค์กรกับการบริหารค่าตอบแทน และไปพร้อมๆ กับการสร้าง DNA ทักษะและความสามารถ ใหม่ให้แก่บุคลากร HR ในองค์กร ที่ต้องขยายบทบาทหน้าที่มากกว่าการบันทึกเงินเดือนและการลางาน จึงถือเป็นความท้าทาย ที่องค์กรจะต้องหาคำตอบให้เข้ากับบริบทขององค์กรของตน

#PragmaandWillGroup #PWG

 

ติดตามบทความอื่นๆ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทของ HR ในอนาคต

  • การจ่ายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร Read More
  • คุณภานุวัฒน์ ร่วมพูดให้ความรู้เรื่อง Envision the New Reward Strategy Read More
  • องค์กรยั่งยืน ได้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนอย่างถูกต้อง Read More
หากต้องการติดต่อ ปรึกษาเรื่องการบริหารค่าตอบแทนองค์กร หรือเรื่องอื่นๆเกี่ยวกับ People และ Organization สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่