Leadership Skill อะไรที่จำเป็นสำหรับผู้นำยุคใหม่ พร้อมผลักดันองค์กรสู่อนาคต

June 19, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

ทำไมทักษะการเป็นผู้นำที่ดี หรือ Leadership Skill ถึงต้องปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย

 

 

ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้นำที่มีประสิทธิภาพนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร และผู้นำที่โลกสมัยใหม่ต้องการ ไม่ได้เป็นผู้นำที่ใช้อำนาจเป็นเพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนผสมเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจด้วยเป้าหมาย และนำทางให้ลูกทีมดึงศักยภาพสูงสุดของตนออกมาได้

 

ในบทความนี้ เราจะพาไปดู  Leadership Skill ที่สำคัญที่จำเป็นในการนำพาองค์กรให้ก้าวผ่านความท้าทายในปัจจุบัน

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงของ Leadership Skill

 

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งรวมถึง:

 

 1. การเติบโตและเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นของ Technology กับโลกธุรกิจ

 

Technology ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการสื่อสารอย่างมาก ผู้นำจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถนำทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งทำความเข้าใจถึงโอกาส และผลกระทบของ Technology ต่าง ๆ กับธุรกิจของตนอีกด้วย เรียกว่า “ต้องตามโลก Technology ให้ทัน”

 

 1. พนักงานมีความหลากหลาย และแตกต่างมากขึ้น

 

แรงงานในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในด้านเชื้อชาติ เพศ อายุ และพื้นหลัง ผู้นำจึงต้องมีทักษะในการบริหารจัดการความหลากหลายและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรกับความแตกต่าง

 

และทักษะต่าง ๆ จะต้องถูกพัฒนา เช่น การบริหาร Multigenerational Workforce หรือการบริหารคนต่างวัยในองค์กร และโลกโลกาภิวัฒน์ ที่การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้นำต้องมีความเข้าใจในบริบททางวัฒนธรรม และปรับตัวให้สามารถนำทีมสู่เป้าหมายให้ได้ เป็นต้น

 

 1. ความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป

 

แต่ละ Generation มีความคาดหวังในตัวองค์กร หรือผู้นำแตกต่างกัน โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้ ที่ Generation Z กำลังเข้ามาในตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อย ๆ

 

ซึ่งในปี 2025 คาดว่าจะมี Generation Z ในตลาดแรงงานถึง 27% เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ผู้นำต้องเรียนรู้วิธีการบริหารให้สอดคล้องกับคนแต่ละกลุ่ม เช่น Generation Z ให้ความสำคัญกับความยืดหยุ่น ความโปร่งใส และโอกาสในการเติบโต เป็นต้น

 

ด้วยปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยอื่น ๆ แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นำในอดีตจึงไม่เพียงพอต่อการนำพาองค์กรให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ผู้นำจำเป็นต้องพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายและโอกาสในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

 

Leadership Skill ที่สำคัญสำหรับผู้นำยุคใหม่ และผู้นำยุคใหม่ควรเป็นคนอย่างไร

 

การเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยทักษะที่หลากหลาย ต่อไปนี้เป็นทักษะการเป็นผู้นำที่สำคัญที่ผู้นำยุคใหม่ควรมี:

 

 1. เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และพร้อมผลักดันให้วิสัยทัศน์เป็นจริง

 

ความเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำในปัจจุบัน เพราะช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางและเป้าหมายระยะยาว รวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

 

การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความมุ่งมั่นให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขาเข้าใจถึงเป้าหมายและทิศทางขององค์กร และร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น นอกจากนี้ วิสัยทัศน์ยังช่วยให้องค์กรสามารถระบุโอกาสและอุปสรรคได้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและปรับกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที

 

ดังนั้น ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจึงต้องมีความสามารถในการสร้างวิสัยทัศน์ที่น่าดึงดูดใจและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างชัดเจน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง อีกทั้งสามารถบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการทำวิสัยทัศน์ให้เป็นจริง

 

 

 1. มีความจริงใจ สร้างความไว้วางใจจากลูกทีมได้

“ความไว้วางใจ” เป็นปัจจัยสำคัญในการนำทีม หากทีมหรือพนักงานขาดความวางใจและความเชื่อมั่นในผู้นำของตนเอง จะมีผลลบตามมาไม่น้อย เช่น ไม่กล้าบอกปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ไว้ใจในทิศทางการนำทีม ทำให้นำทีมได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ฯลฯ

 

การเป็นผู้นำที่เก่งหรือเป็น Expert ในเรื่องที่ตนกำลังทำอยู่อย่างเดียวจึงไม่เพียงพอในปัจจุบัน แต่ต้องผสานเรื่อง “การได้ใจทีม” เข้ามาด้วย

 

 

 1. มีความยืดหยุ่น พร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด

 

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำ เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ผู้นำที่มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้จะสามารถคาดการณ์และรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างดี สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานได้ และสื่อสารให้ทีมเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ สามารถจับโอกาสใหม่ได้ก่อนคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความคล่องตัวและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้

 

 

 1. มีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ Emotional Intelligence

 

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้นำในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้สามารถเข้าใจผู้อื่น และจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น

 

ผู้นำที่มี Emotional Intelligence จะมีความตระหนักรู้ในตนเอง เข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตน และมี Empathy สามารถเข้าใจมุมมองและความรู้สึกของผู้อื่น และปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

 

 1. มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถถ่ายทอดวิสัยทัศน์ สร้างความเข้าใจได้ชัดเจน

 

สามารถปรับการสื่อสารให้เหมาะสมกับผู้ฟังและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารที่ดีช่วยให้ผู้นำสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานได้ เนื่องจากพวกเขาสามารถอธิบายเหตุผล และประโยชน์ของงานหรือเป้าหมายได้ ทำให้ทีมงานเข้าใจและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ

 

ดังนั้น ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจึงต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารของตนเองอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพูด การเขียน และการนำเสนอ รวมทั้งฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีและการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองค์กร

 

 

 1. มีความสามารถในการแก้ไขความขัดแย้ง

ผู้นำจะต้องเผชิญสถานการณต่าง ๆ ที่หลากหลาย แน่นอนว่า จะต้องมีความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกันภายในองค์กร หรือปัญหาต่าง ๆ ในการทำงานกันเป็นธรรมดา ผู้นำที่ดีต้องรู้จักบริหารและแก้ไขความขัดแย้งให้ได้ เพื่อผลักดันให้สามารถทำงานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

จากการสำรวจ US Business Leader กว่า 600 คน พบว่า 6 ใน 10 ของพวกเขาเห็นว่า จุดอ่อนที่สมควรต้องพัฒนาที่สุด คือเรื่อง Conflict Management เพราะส่งผลต่อภาพรวมขององค์กร ทั้งเรื่อง Workplace Relationships, Productivity, Team Dynamics และในแง่มุมอื่น ๆ อีกมากมาย

 

 

ผลลัพธ์ที่ตามมาจากการมี Leadership Skill ที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่

 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพและ Productivity ในการทำงาน

ผู้นำที่ดีจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจให้ทีมงานทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของงานที่ตรงความคาดหวังมากขึ้น

 

 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และ Workplace Relationship

ผู้นำที่สร้างความไว้วางใจ และมีความโปร่งใส จะทำให้พนักงานกล้าจะเปิดใจในการทำงานร่วมกัน มี Engagement เพิ่มขึ้น และรู้สึกผูกพันกับองค์กร

 

 1. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ

ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และความสามารถในการปรับตัวจะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสามารถเสาะหาโอกาสใหม่ ๆ ได้

 

 1. ดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

องค์กรที่มีผู้นำเป็น Role Model ที่ดี จะสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถไว้ได้ เนื่องจากสามารถดูแบบอย่างที่ดีได้ และสามารถสนับสนุนการเติบโตในอาชีพการงานของพวกเขาได้

 

 

Final Thoughts เกี่ยวกับ Leadership Skill กับผู้นำยุคใหม่

 

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Leadership Skill สำหรับผู้นำยุคใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสำเร็จขององค์กร ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความจริงใจ สร้างความไว้วางใจกับทีมได้ มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ มี Emotional Intelligence มีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถจัดการกับปัญหาภายในองค์กรได้

 

การพัฒนา Leadership Skill เหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถทำได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ แต่จำเป็นต้องฝึกฝน ทำซ้ำ เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และปรับใช้ให้เข้ากับองค์กรหรือทีมของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในระยะยาว

 

ดังนั้น หากคุณเป็นผู้นำหรือต้องการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำในอนาคต การหมั่นพัฒนา Leadership Skill เหล่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและโอกาสที่รออยู่ข้างหน้า และร่วมสร้างอนาคตที่สดใสให้กับตนเอง ทีมงาน และองค์กรของคุณ

 

สามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #Leadership #LeadershipSkill #LeadershipCapability #Organization #Business #Teammanagement

 

 

Reference:

 

Forbes, R. (2024). What Is Leadership? A New Definition For 2024. Forbes

 

 

ติดตามบทความที่เกี่ยวข้อง

 • Succession Planning การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง – กุญแจสู่ความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว Read More
 • ปลดล็อกศักยภาพพนักงาน ด้วยการใช้ Employee Capability Assessment สู่การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ Read More
 • Competency หรือ สมรรถนะ คืออะไร ต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากต้องการติดต่อสามารถติดต่อ Pragma and Will Group ได้ที่ Contact

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่