Transformative Capability ที่สำคัญในโลกปี 2030

April 9, 2024

โดย ปิยะพร ขุนทองเอก, Marketing Associate, Pragma and Will Group Co., Ltd.

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
LinkedIn

“Transformative Capability” Capability ในการสร้าง Better Future ในยุค 2030…

 

 

Transformative Capability คือ Capability ที่ OECD Learning Compass หรือ Organization for Economic Cooperation and Development (องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ) ได้นำเสนอแนวคิดขึ้นมาให้  “Transformative Capability” เป็น Capability ที่สำคัญในปี 2030 โดยเน้นย้ำให้ปลูกฝังตั้งแต่ในวัยเรียน ต่อเนื่องไปจนถึงอนาคต หรือสร้างให้เกิด Lifelong Learning

 

 

ทำไมถึงเกิดแนวคิดนี้ ?

“Transformative Capability” มีที่มาจาก ในการก้าวผ่านความท้าทายในศตวรรษที่ 21 เราทุกคนจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังว่า เราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการ “Shape a Better Future” ไม่ว่าจะเรื่อง Well-Being และ Sustainability หรือความยั่งยืน ทั้งต่อตนเอง และต่อผู้อื่น ทำให้เกิดแนวคิด “Transformative Capability” ขึ้นมา

 

Transformative Capability คือ อะไร ?

Transformative Capability คือ ความสามารถในการแสดงออกเชิงพฤติกรรม ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคม และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้ โดยประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่

 

Transformative capability

 

  1. การสร้างคุณค่าใหม่ (Creating New Value)

 “เพราะหัวใจของการสร้าง Inclusive Growth และ Sustainable Development มาจากการริเริ่มเรื่องนวัตกรรม

 

นวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างธุรกิจใหม่ สร้างสินค้าและบริการ หรือแก้ปัญหาระดับโลกที่เร่งด่วน เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การขาดแคลนทรัพยากร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

แต่การสร้างคุณค่าใหม่ไม่ใช่แค่การคิดนอกกรอบเท่านั้น เรายังต้องมีจุดมุ่งหมาย (Sense of Purpose) ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และมีทัศนคติที่พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ก็เป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน รวมถึงความคล่องตัว (Agility) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

 

  1. การรับมือกับความตึงเครียดและความขัดแย้ง (Reconciling Tension and Dilemmas)

 “เราต้องสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่แตกต่าง และความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น

 

ในโลกปัจจุบัน การแก้ปัญหาระดับโลกต้องอาศัยความสามารถในการจัดการกับความตึงเครียด การตัดสินใจที่ยาก และการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกระหว่างความเสมอภาค (Equity) กับเสรีภาพ (Freedom) ซึ่งดูเหมือนจะขัดแย้งกัน การหาจุดสมดุลระหว่างความต้องการที่แตกต่างจึงเป็นสิ่งสำคัญ

 

ในการรับมือกับความขัดแย้ง เราต้องมีความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) สามารถมองจากมุมมองของผู้อื่น (Perspective Taking) และมีความเข้าใจ (Empathy) เคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง นอกจากนี้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และการระงับข้อพิพาท (Conflict Resolution) ก็มีความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน เราจึงต้องพัฒนาความยืดหยุ่น (Resilience) ความอดทนต่อความซับซ้อนและความคลุมเครือ (Tolerance for Complexity and Ambiguity) และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น

 

 

  1. การมีความรับผิดชอบ (Taking Responsibility)

จงคำนึงถึงจริยธรรมในทุกการกระทำของคุณ

 

เมื่อเราสามารถสร้างคุณค่าใหม่และรับมือกับความขัดแย้งได้แล้ว สิ่งสำคัญต่อไปคือการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เราต้องมีเข็มทิศชี้นำเรื่องความถูกต้อง มีความเชื่อมั่นในการควบคุมตนเอง (Locus of Control) ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีการคิดวิเคราะห์ รู้จักตนเอง (Self-Awareness) ควบคุมตนเอง (Self-Regulation) คิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) และสร้างความไว้วางใจ (Trust) กับผู้อื่นได้

 

 

การพัฒนา Transformative Capability เพื่ออนาคตที่ดีกว่าในปี 2030

ทั้ง 3 องค์ประกอบข้างต้น คือ สิ่งที่จะสร้าง Transformative Capability อย่างสมบูรณ์ เพื่อพร้อมก้าวสู่ปี 2030 โดยควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านการผสมผสานเข้ากับเนื้อหาการเรียนการสอน เช่น การสร้างคุณค่าใหม่ในวิชาศิลปะและเทคโนโลยี นอกจากนี้ การปลูกฝังจากครอบครัวและชุมชนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

 

Transformative Capability มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระดับโลก ท่ามกลางปัญหาหลากหลายมิติในปัจจุบัน การปลูกฝังผู้คนตั้งแต่เด็ก ผ่านการเรียนรู้ในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต จะช่วยให้เรามีส่วนร่วมในการ “สร้างอนาคตที่ดีกว่า” (Shape a Better Future) ให้กับโลกและสังคม

 

อีกทั้งในมุมมองของการทำ Talent Development ในองค์กร หากองค์กรมีเป้าหมายที่จะสร้าง Better World และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ระดับโลก การนำ Transformative Capability มาปรับใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพนักงาน หรือปลูกฝัง Capability เรื่องการสร้างคุณค่าใหม่ การรับมือกับสถานการณ์ที่ยากจะตัดสินใจ และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ก็เป็นอีกหนึ่งทิศทางที่ควรค่าแก่การพิจารณาในการพัฒนาพนักงานในองค์กรของคุณ

 

 

#PWG #PragmaandWillGroup #HRTheSeriesPWG #ShapeTheWorld #Capability #FutureTrend #FutureWorld #Sustainability #WellBeing #TransformativeCapability #Skill #ทักษะ #2030

 

 

 

ติดตามบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด้านล่าง

  • 5 HR Trends ปี 2024 ที่น่าจับตามองในประเทศไทย Read More
  • 5 Capability ที่ต้องจับตามองสำหรับคนวัยทำงาน Read More
  • Competency หรือสมรรถนะ แตกต่างจาก Skill อย่างไร Read More
หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้เพิ่มเติมที่ช่องทางด้านล่าง

ติดตาม Pragma and Will Group ได้ที่